Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym kursy.agilepmo.pl, jest prowadzony przez Małgorzatę Kusyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AgilePMO Małgorzata Kusyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 5832446157, nr REGON 192946610, pad adresem Czaple 83, 80-298 Gdańsk.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Sprzedawca– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AgilePMO Małgorzata Kusyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 5832446157, nr REGON 192946610, pad adresem Czaple 83, 80-298 Gdańsk.

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Konsument– osoba fizyczna/indywidualna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna wykonująca jednoosobową działalność gospodarczą i zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, określanego na podstawie kodów PKD udostępnionych w CEiDG.

5. Przedsiębiorca niekorzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą w ramach Sklepu umowę, której przedmiot ma charakter zawodowy.

6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://kursy.agilepmo.pl

7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/Produktów lub Usług ze Sprzedawcą.

10. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający zawarcie umowy ze Sprzedawcą, czyli złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów/Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty/Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów/usług.

14. Produkt – dostępne w Sklepie produkt lub treść cyfrowa (produkty fizyczne i produkty cyfrowe)  będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

15. Usługa – dostępna w Sklepie usługa szkoleniowa/doradcza będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu i/lubUsługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Czaple 83, 80-298 Gdańsk.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@agilepmo.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 602210940.
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 85 1140 2004 0000 3502 3289 5588.
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 16.00.

§ 4 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania Sklepu
d. program obsługujący format pliku PDF,
e. zainstalowany program FlashPlayer.

2. Do korzystania z niektórych Usług (np. warsztaty wirtualne) niezbędne jest zainstalowanie programu Zoom lub pobranie odpowiedniej wtyczki umożliwiającej korzystanie z tej aplikacji w tzw. chmurze.

3. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do świadczonych usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§ 5 Usługi świadczone drogą elektroniczną oraz oferowane Produkty

1. Sprzedawca za pomocą Sklepu oraz Strony internetowej świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

2. Dostępne są następujące usługi elektroniczne:

a. złożenie zamówienia w Sklepie na Produkty i Usługi (m.in.: dostęp do szkolenia online, warsztat wirtualny)

b. założenie Konta w Sklepie

c. newsletter

3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o wysyłkę newslettera są usługami nieodpłatnymi i są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta można rozwiązać, usuwając konto, a umowę o newsletter poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §3.

4. Szczegółowe opisy Produktów i Usług oraz ich zawartości, zasady gwarancji (jeśli są udzielane), szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane, znajdują się na stronach Sklepu.

§ 6 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6. Informacje o Produktach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena z uwzględnionym podatkiem VAT w wysokości 23% za Produkt lub Usługę, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży
6. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu, w tym zakupionych Produktów i/lub Usług, wyłącznie dla swojego osobistego użytku. Treści zamieszczone na stronach internetowych sklepu są własnością intelektualną Sprzedawcy, oznacza to, że prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z Produktem i/lub Usługą, są własnością Małgorzaty Kusyk. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta,
e) nie wykorzystywania zdjęć oraz wszelkich materiałów (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) w celach komercyjnych bez zgody Sprzedawcy jest to nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191),

f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

§ 7 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
a) W przypadku Konsumenta: imię nazwisko, adres email, adres do wysyłki, kraj, miejscowość,
b) W przypadku Przedsiębiorcy: nazwa, NIP, adres do wysyłki, kraj, miejscowość, ewentualna lista pracowników zgłaszanych na szkolenie, adres email.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.
5. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
7. Sprzedawca, zachowując stosowny termin oraz wskazując ważne przyczyny, może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, Może mieć to miejsce w szczególności, gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, bezprawnie udostępniania Produkty lub Usługi osobom trzecim.

§ 8 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Produkt lub Usługę będący przedmiotem Zamówienia, podać niezbędne informacje, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych określonych w § 6 pkt. 1;
4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, zaakceptować Regulamin oraz potwierdzić, że zapoznano się z treścią Polityki prywatności.

5. opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8.
6. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty lub Usługi.
7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz adresu dostawy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 9 Oferowane płatności

1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.

2. Płatności elektroniczne tpay.com obsługiwane są przez następującego operatora płatności: Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
3. Dokonując zapłaty za Produkt lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej, a co Klient wyraża zgodę.

§ 10 Kursy online

1. Realizacja zamówienia obejmującego kurs on-line następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.
2. Dostęp do kursu on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Klienta konta użytkownika w ramach platformy kursowej umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do kursu.
3. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach platformy kursowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
4. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Klient utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Klienta przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Klient będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
5. Klient zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
a) korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
b) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
c) nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
6. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 5 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Klientowi dostępu do platformy.
7. Poszczególne kursy on-line dostępne w Sklepie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Sklep. Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Sklepu.

§ 11 Produkty elektroniczne

1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

§ 12 Warsztaty wirtualne

1. Realizacja zamówienia obejmującego warsztat wirtualny następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do warsztatu wirtualnego.
2.Rezygnacja z udziału w warsztacie wirtualnym wymaga przesłania wiadomości do Sprzedawcy na adres email podany w §3minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatu.

§ 13 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
3. Zapłata za Produkty i Usługi możliwa jest za pośrednictwem płatności określonych w § 8.
4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w całości za Produkt lub Usługę.
5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w zamówieniu.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. Realizacja Usługi nastąpi w sposób określony w opisie Usługi zamieszczonym na stronach Sklepu.

§ 14 Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe dostępne w ramach Platformy Klubowej oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład Produktów lub Usług objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 15 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny przy zakupie Usługi, chyba że usługa została już w pełni wykonana przez Sprzedawcę, za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej i który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po zrealizowaniu usługi przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
4. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres Sprzedawcy podany w § 3.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego.c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 16 Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt i/lub Usługę wolne od wad.
2. Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca nie korzystający z ochrony konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał on rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w w §3 adresy Sprzedawcy. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni.
4. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji Klienta za uzasadnioną reklamacja zostanie załatwiona z uwzględnieniem żądań zgłoszonych przez Klienta w reklamacji.
5. Nieobecność Klienta na wirtualnych warsztatach z przyczyn lezących po jego stronie równoznaczne jest z należytym wykonaniem umowy (spełnieniem świadczenia) przez Sprzedawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwot Klientowi.
6. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym warsztacie wirtualnym, o którym mowa w ust. 8, należy rozumieć niestawiennictwo klienta do 30 minut od rozpoczęcia szkolenia.

§ 17 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne, by Klient mógł zawrzeć umowę ze Sprzedawcą.

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta oraz przysługujących mu praw z tym związanych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 18 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich­­

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:

    1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
    2. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

3. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. W sytuacji, gdy Klient będący Przedsiębiorcą, zawarł ze Sprzedawcą umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, a podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 19 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 24-10-2020

 

 

© AGILE PMO, PMI Authorized Training Partner


Project Management Institute, PMI, PMBOK, PMP, CAPM, R.E.P., ATP, logo PMI Authorized Training Partner oraz PMI Poland Chapter są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc.


Polityka prywatności | Regulamin