Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym kursy.agilepmo.pl, jest prowadzony przez Małgorzatę Kusyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AgilePMO Małgorzata Kusyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 5832446157, nr REGON 192946610, pod adresem Czaple 83, 80-298 Gdańsk.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem oraz umów o dostarczanie Newslettera z Użytkownikami za pośrednictwem Sklepu lub Strony internetowej.

3. Warunkiem korzystania ze Sklepu lub zapisu na Newsletter jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin, Klient/ Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi i Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta lub Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Sprzedawca– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AgilePMO Małgorzata Kusyk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 5832446157, nr REGON 192946610, pod adresem Czaple 83, 80-298 Gdańsk.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument– osoba fizyczna/indywidualna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu lub Strony internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna wykonująca jednoosobową działalność gospodarczą i zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, określanego na podstawie kodów PKD udostępnionych w CEiDG.
 5. Przedsiębiorca niekorzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą w ramach Sklepu lub Strony internetowej umowę, której przedmiot ma charakter zawodowy.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zapisu na Newsletter, a tym samym zawierająca ze Sprzedawcą umowę o jego dostarczanie.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://kursy.agilepmo.pl
 8. Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://agilepmo.pl/
 9. Produkt cyfrowy (Produkt) – dostępne w asortymencie Sprzedawcy treści cyfrowe wytwarzanie i dostarczane Klientowi w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. dostęp do warsztatu online; dostęp do kursu online).
 10. Usługa cyfrowa (Usługa) – usługa pozwalająca na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych (np. usługa konta w Sklepie).
 11. Newsletter – treści cyfrowe dostarczane do Użytkowników, którzy dokonali zapisu za pomocą formularza zapisu zamieszczonego na Stronie internetowej lub podczas zakupów w Sklepie. Zawartość Newslettera może obejmować także tzw. lead magnet (prezent za zapis), który może być jednorazowo dostarczony Użytkownikowi po zapisie na Newsletter. Sprzedawca poinformuje o lead magnet w opisie Newslettera zamieszczonym na Stronie internetowej.
 12. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 15. Konto – usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi konta w Sklepie, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta w chwili Zamówienia oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 16. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 17. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający zawarcie umowy ze Sprzedawcą, w szczególności poprzez dodanie Produktów/Usług do Koszyka oraz określenie w Zamówieniu warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 18. Formularz zapisu – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający zawarcie umowy o dostarczanie Newslettera.
 19. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty/Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów/usług.
 20. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep lub Formularz zapisu na Stronie internetowej).

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Czaple 83, 80-298 Gdańsk.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@agilepmo.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 602210940.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 85 1140 2004 0000 3502 3289 5588.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach roboczych od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach: 9.00 – 16.00.

§ 4 środowisko cyfrowe Klienta/Użytkownika

 1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty/Usługi i korzystania z nich, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c. włączona obsługa plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania Sklepu
  d. program obsługujący format pliku PDF,
 2. Do korzystania z niektórych Usług (np. warsztaty wirtualne) niezbędne jest zainstalowanie programu Zoom lub pobranie odpowiedniej wtyczki umożliwiającej korzystanie z tej aplikacji w tzw. chmurze, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu lub Usługi cyfrowej.
 3. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do świadczonych usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  a. zakaz dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b. zakaz korzystania ze Sklepu i Strony internetowej w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i zakłócający jego funkcjonowanie, a także w sposób uciążliwy dla pozostałych Klientów i Użytkowników,
  c. zakaz wykorzystywania Sklepu i Strony internetowej do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu lub Strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spamu), 
  d. zakaz korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z Regulaminem oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej oraz Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej i/lub Sklepie.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej lub Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub środowiskiem cyfrowym Klienta/Użytkownika.

§ 5 Newsletter oraz pozostałe nieodpłatne treści i usługi cyfrowe

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu lub Strony internetowej dostarcza płatne Produkty cyfrowe oraz nieodpłatne Produkty (treści) cyfrowe i Usługi cyfrowe.
 2. Dostępne są następujące nieodpłatne Produkty i Usługi cyfrowe:
  a. umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści,
  b. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie,
  c. dostarczanie newslettera.
 3. W celu otrzymywania Newslettera należy podjąć następujące kroki:
  a. wypełnić formularz zapisu na Newsletter;
  b. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu wysyłki Newslettera obejmującego marketing bezpośredni Produktów i Usług cyfrowych Sprzedawcy;
  c. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki
  d. dokonać zapisu, klikając przycisk „Zapisz”;
  e. następnie odszukać wiadomość email od Sprzedawcy wysłaną na adres podany w formularzu zapisu i kliknąć przycisk potwierdzający zapis na Newsletter.
 4. Pierwszy Newsletter zostanie dostarczony niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika czynności określonych w poprzednim punkcie. Kolejne Newslettery będą dostarczane przez Sprzedawcę z częstotliwością określoną w opisie Newslettera zamieszczonym na Stronie internetowej.
 5. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o wysyłkę newslettera są usługami nieodpłatnymi i są zawierane na czas nieokreślony. Mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta można rozwiązać, usuwając konto, a umowę o dostarczanie newslettera poprzez wypisanie się z niego wg. instrukcji zawartej w każdym newsletterze. Obie umowy można również wypowiedzieć wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §3.
 6. Szczegółowe opisy Produktów i Usług oraz ich zawartości, zasady gwarancji (jeśli są udzielane), szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane, znajdują się na stronach Sklepu lub Strony internetowej.

§6. Odpłatne Produkty cyfrowe

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie Zamówienia zgodnie z §8 Regulaminu, zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (Produkty cyfrowe).
 2. Produkty cyfrowe są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu cyfrowego.
 3. Szczegółowe opisy, w tym funkcjonalności Produktów cyfrowych zawarte są na Stronie internetowej i w Sklepie.
 4. W przypadku Produktów cyfrowych, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca spełnia świadczenie, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu cyfrowego.

§ 7 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  a. W przypadku Konsumenta: imię nazwisko, adres email, adres do wysyłki, kraj, miejscowość,
  b. W przypadku Przedsiębiorcy: nazwa, NIP, adres do wysyłki, kraj, miejscowość, ewentualna lista pracowników zgłaszanych na szkolenie, adres email.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 4. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.
 6. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 8. Sprzedawca, zachowując stosowny termin oraz wskazując ważne przyczyny, może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień. Może mieć to miejsce w szczególności, gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego lub Strony internetowej w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, bezprawnie udostępniania Produkty lub Usługi osobom trzecim.

§ 8 Zasady składania Zamówienia

 1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:
  a. po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §7
  b. lub bez zakładania Konta.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a. wybrać Produkt lub Usługę będący przedmiotem Zamówienia, podać niezbędne informacje, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  b. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  c. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych wymaganych w Formularzu; określonych w § 6 pkt. 1;
  d. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, zaakceptować Regulamin oraz potwierdzić, że zapoznano się z treścią Polityki prywatności;
  d. opłacić zamówienie. w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8.
 3. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty lub Usługi.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz adresu dostawy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie wybranego Operatora płatności.
 6. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 7. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa.
 8. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia Umowy, potwierdzenie otrzymania zgody Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy a także kopię treści niniejszego Regulaminu

§ 9 Oferowane płatności i metody dostawy

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena z uwzględnionym podatkiem VAT za Produkt lub Usługę, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Z dostarczeniem Produktu cyfrowego lub Vouchera nie wiążą się żadne koszty dostawy.
 5. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 6. Płatności elektroniczne tpay.com obsługiwane są przez następującego operatora płatności: Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 7. Dokonując zapłaty za Produkt lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 8. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej, a co Klient wyraża zgodę.

§ 10 Kursy online

 1. Realizacja zamówienia obejmującego kurs on-line następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.
 2. Dostęp do kursu on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Klienta konta użytkownika w ramach platformy kursowej umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do kursu.
 3. Klient zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  a. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  b. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  c. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 4. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 5 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Klientowi dostępu do platformy.
 5. Poszczególne kursy on-line dostępne w Sklepie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Sklep. Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem Sklepu.

§ 11 Produkty cyfrowe

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą dostarczenia wiadomości Klientowi, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone.

§ 12 Warsztaty wirtualne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego warsztat wirtualny następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do warsztatu wirtualnego.
 2. Rezygnacja z udziału w warsztacie wirtualnym wymaga przesłania wiadomości do Sprzedawcy na adres email podany w §3minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatu.

§ 13 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca Produkt cyfrowy i/lub nieodpłatną Usługę cyfrową dostarcza Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy i/lub Usługa cyfrowa mają być dostarczone w późniejszym terminie, Sprzedawca wyraźnie o tym informuje w opisie Produktu/Usługi cyfrowej na Stronie internetowej lub w Sklepie.
 2. Produkt i Usługę cyfrową uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Klientowi jako załącznik do wiadomości email lub wiadomość email zawierająca link albo dane logowania się do Strony internetowej lub platformy, dzięki którym możliwe jest pobranie Produktu cyfrowego.
 3. Dostęp do Produktów obejmujących treści cyfrowe może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie danego Produktu na Stronie internetowej. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Klient utraci dostęp do tych Produktów.
 4. Dostęp do Produktów i Usług cyfrowych, do których dostęp jest przyznawany na czas nieoznaczony, może być wyłączony przez Sprzedawcę, o czym ten uprzedzi Klienta przynajmniej z 30.dniowym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi pobranie materiałów wchodzących w skład Produktu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

§ 14 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta i Użytkownika, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe dostępne w ramach Platformy kursowej oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład Produktów lub Usług a także Strony internetowej i Sklepu objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej i w Sklepie na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Klienta oraz innych użytkowników, w szczególności udostępnianie ich osobom trzecim jako własnego produktu lub w ramach świadczonej usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).
 3. Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
 4. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 15 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny przy zakupie Usługi, chyba że usługa, za którą Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej jest zobowiązany do zapłaty ceny, została już w pełni wykonana przez Sprzedawcę, za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta i który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po zrealizowaniu usługi przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, za którą Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej, który został poinformowany przez Sprzedawcę, przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia, polegającego na dostarczeniu treści, jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres Sprzedawcy podany w § 3.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle mu na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego.
  c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej użyte w pierwotnej transakcji, chyba że ten Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej są zobowiązani zaprzestać korzystania z Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim. Sprzedawca może uniemożliwić dalsze korzystanie z Produktów lub Usług cyfrowych.

§ 16 Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt i/lub Usługę zgodny z umową.
 2. Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi konsumenckiej w ustawie o prawach konsumenta
 3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca nie korzystający z ochrony konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie kodeksu cywilnego, jeżeli nie zbadał on rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w §3 adres Sprzedawcy. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni.
 5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji Klienta za uzasadnioną reklamacja zostanie załatwiona z uwzględnieniem żądań zgłoszonych przez Klienta w reklamacji.
 6. Nieobecność Klienta na wirtualnych warsztatach z przyczyn leżących po jego stronie równoznaczne jest z należytym wykonaniem umowy (spełnieniem świadczenia) przez Sprzedawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwot Klientowi.
 7. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym warsztacie wirtualnym, o którym mowa w ust. 12, należy rozumieć niestawiennictwo klienta do 30 minut od rozpoczęcia szkolenia.

§ 17 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne, by Klient mógł zawrzeć umowę ze Sprzedawcą.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta oraz przysługujących mu praw z tym związanych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 18 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich­­

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:
  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  b. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. W sytuacji, gdy Klient będący Przedsiębiorcą, zawarł ze Sprzedawcą umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, a podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 19 Postanowienia końcowe

 1. 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2023

 

© AGILE PMO, PMI Authorized Training Partner


Project Management Institute, PMI, PMBOK, PMP, CAPM, R.E.P., ATP, logo PMI Authorized Training Partner oraz PMI Poland Chapter są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc.


Polityka prywatności | Regulamin